Společnost
Podnikatel:     PhDr. Aleš Vaněk
Sídlo:     Rezkova 57/701, 602 00 Brno
Identifikační číslo:     03901785

Prohlašuje, že chrání osobní údaje svých zákazníků před zneužitím v souladu s platnou legislativou.

Zveřejněním těchto zásad PhDr. Aleš Vaněk poskytuje informace zákazníkům o zpracování osobních údajů a o právech zákazníků vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR).

Osobními údaji se rozumí data, která mohou identifikovat fyzickou osobu, například e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa apod. Zpracování těchto údajů je mě nezbytné proto, abych mohl poskytovat služby Vám, mým zákazníkům.

Při zpracování osobních údajů vycházím ze zásad zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, omezení účelu, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Osobní údaje jsou zpracovávány ručně i automatizovaně.

PhDr. Aleš Vaněk  vystupuje v roli správce i zpracovatele osobních údajů. U služeb, u kterých vystupuji v pozici zpracovatele osobních údajů, tam s údaji nakládám podle instrukcí zákazníka, ale vždy v rozsahu s platnou legislativou. Tam, kde vystupuji v roli správce údajů, je tento typ služby upraven speciálními podmínkami v samostatné smlouvě o zpracování osobních údajů.

Správa osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je:

- plnění smluv uzavřených mezi mnou a zákazníky,
 - povinnost zpracovávat osobní údaje daná zvláštními zákony,
 - můj oprávněný zájem zpracovávat takové osobní údaje, kdy mně to umožňuje platná zákonná úprava,
 - poskytnutí souhlasu s účelem zpracování osobních údajů zákazníkem.

 Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

 - kontaktní a identifikační údaje zákazníka,
 - údaje potřebné k funkčnosti webových stránek,
 - údaje o chování zákazníka na webu a při čtení zpráv

 Zdroje pro získávání osobních údajů

Osobní údaje zpravidla získávám přímo od mých zákazníků, kteří je poskytnou v souvislosti s plněním smluvního vztahu.

Délka zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovávám po dobu trvání důvodů zpracování osobních údajů.

V případě uplatnění „práva na výmaz” osobních údajů ze strany zákazníka nejsou tímto požadavkem dotčeny mých povinnosti plynoucí ze zákonných nebo smluvních vztahů spojených se zpracováním takových osobních údajů. Osobní údaje jsou vymazány až po uplynutí lhůt, kterými jsem vázáná.

Přístup k osobním údajům

Přístup k osobním údajům mají pouze osoby, které plní úkony v souvislosti s účelem zpracování osobních údajů. Tyto osoby jsou odpovídajícím způsobem proškoleny o ochraně osobních údajů a jsou vázány dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v souvislosti se zpracováním osobních údajů setkají.

Práva související s ochranou osobních údajů

Zákazník, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má zejména:

 Právo na přístup, kdy má zejména právo vědět, jaké osobní údaje, za jakým účelem a jak dlouho je zpracováváme, jak je získáváme a jak s nimi nakládám.
 Právo na opravu, kdy bez zbytečného odkladu po patřičném ověření údajů takovou změnu provedu.
 Právo na výmaz, kdy mě zákazník může požádat o vymazání osobních údajů, které zpracovávám. Toto právo se neuplatní do doby, dokud mě ke zpracování zavazují zvláštní zákony nebo jiné smluvní vztahy.
 Právo na omezení zpracování, které umožňuje zákazníkovi omezit využití zpracovávaných osobních údajů pro další zpracování.
 Právo vznést námitku proti zpracování, jestliže se zákazník domnívá, že údaje jsou zpracovávány bez oprávněného zájmu nebo bez vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 Právo podat stížnost, zejména domnívá-li se, že osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně nebo v rozporu s platnými právními předpisy, navzdory uplatnění výše uvedených práv.

Jak mě kontaktovat

V případě, že mě budete chtít kontaktovat v souvislosti se zpracováním osobních údajů, můžete tak učinit pomocí e-mailu info(zavináč)creativepeople.cz.

Změny těchto zásad

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohu upravovat a aktualizovat, provedené změny budou platné datem zveřejnění na těchto stránkách.
Účinnost této verze Zásad ochrany osobních údajů je 1. 5. 2018.

Prohlášení o použití cookies

Co jsou cookies?
Cookies jsou malé datové soubory, nezbytné pro některé funkce webových stránek. Díky nim si stránky mohou zapamatovat různé nastavení, jako je jazyk, font a další možnosti, které jste si pro zobrazení stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umísťuji na váš počítač.

Na webu creativepeople.cz používám tyto cookies:

 Google Analytics – abych Vám mohl stránky lépe přizpůsobit, využívám pro měření anonymních dat o chování uživatelů nástroj Google Analytics.
 AdWords (dlouhodobé) – generované reklamním systémem. Pomocí těchto cookies mohu vyhodnocovat efektivitu prodejních kanálů.
 Facebook (krátkodobé i dlouhodobé) – jsou používány widgetem sociální sítě Facebook, který je vložen na těchto stránkách.

Cookies nikdy nepoužívám k tomu, abychom vás osobně identifikoval.  nikdy do nich neumisťuji citlivá nebo osobní data.

Jak lze upravit využívání cookies

Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies na Váš počítač, v takovém případě ale nebudete moci využít všechny naše služby. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies v internetovém prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního software - internetového prohlížeče.

Podrobnosti najdete na stránkách AboutCookies.org.

Využití Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Tato služba používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.